Domů | Srovnání (0) | Nákupní seznam (0) | Přihlášení

Pravidla ochrany osobních údajů (GDPR)

Na této stránce naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, který vyplývá z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

1.1 Zpracovatelem je Petr Matoušek, se sídlem Jevíčská 11, 571 01 Moravská Třebová, identifikační číslo: 87088304, zapsaný v Živnostenském rejstříku příslušném dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona k Městskému úřadu Moravská Třebová.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

1.1. Odesláním objednávky z internetových stránek http://www.biolampa-medilight.cz/ potvrzujete, že jste srozuměni s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptujete.

1.2 Jsme správcem Vašich osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor. 

1.4 Jedná se pouze o osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, např. v rámci objednávky zboží, přihlášení se k odběru novinek či registrace mezi zákazníky. Mezi tyto osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky nebo které zadáte při registraci, patří: jméno, příjmení, adresa (fakturační , případně i doručovací), email a telefon. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem (námi) a uživatelem (vámi). Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Mezi další údaje, které získáme tím, že používáte naše služby, jsou IP adresa, soubory cookies, případně jiný online identifikátor.

1.5 V případě navštívení našich webových stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou Vaším poskytovatelem, webovou stránku, ze které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

1.1 Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, zejména nákup zboží.

1.2 Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém  jste nám osobní údaje poskytli, a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření, tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany Vašich osobních údajů.

1.3 Souhlas udělený pro zpracování osobních údajů pro uvedené účely je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoli odvolat v rámci každého obchodního sdělení nebo písemně na e-mail obchod@zdravotnickyobchod.cz. 

1.4 Váš e-mail použijeme pouze za účelem zasílání novinek z našeho internetového obchodu a jiných, dle našeho názoru pro Vás zajímavých informací, a dění na našem webu formou newsletteru. 

1.5 Vaše údaje tedy zpracováváme z titulu plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo Vámi uděleného souhlasu.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

1.1 Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

1.2 Pro plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím odeslání objednávky používáme služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb, a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.3 Dalšími třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (fakturační systém) a poskytovatel platební brány (GoPay).

1.4 Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

1.5 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

1.1 Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

1.2 Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do členské sekce atd.) 

1.3 Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

1.4 Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

1.1 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu), nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby se Vás na Váš souhlas zeptáme znovu. Když nám pak svůj další zájem nepotvrdíte, Vaši adresu prostě vymažeme.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

1.1 Uživatel má právo:

  • požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.2 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.3 Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem v Praze, na který se můžete obrátit při porušení ochrany Vašich osobních údajů.

1.4 Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na obchod@zdravotnickyobchod.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Za provozovatele internetového obchodu http://www.biolampa-medilight.cz/

Petr Matoušek

Biolampa Medilight  |  Šakalí hněv  |  Rhodos info  |  Masáže, rehabilitace
Biolampa Medilight © 2019